') } function popup2() { okno = window.open('','','toolbar=no,width=468,height=80,left=50,top=421'); okno.document.write('

AntiXchat2 big banner
') }
AntiXchat
NetCentrum talk
Xclient
XchatSuckz
Admin f�ra Xchatu
Motto: Jestli�e stav chov�n� a kon�n� tzv. admin� na Xchatu p�ipom�n� �lechtu a nevoln�ky, je snad n�co �patn�ho na tom, kdy� se n�kdo pokus� o z�van demokracie do zatuchl�ch ba�in st�edov�ku?
Mirrory AntiXchat2: ax2.old-cans.com - ax2.wz.cz - antixchat2.host.sk - members.lycos.co.uk/antixchat2
AntiXchat2
AntiXchat2 banner pro t�eba i Va�i str�nku ;)Old-Cans - star� dobr� gamesky :)Zv�davec - politicky nekorektn� webzineBendib cartoons - Pen is funnier than the SwordManga, Hentai & porno image boardHackers RuleZz
Po�et n�v�t�v
(od 12.5.2002)
277024

Va�e IP:
209.237.238.178

Pr�v� online: 1Krom� pevn�ho z�kladu bude tuto str�nku tvo�it hlavn� Guestbook
...neboli kniha n�v�t�v, chcete-li, v n� v�m nech�v�me prostor k vyj�d�en�, n�pad�m, tip�m a koment���m.

p�idej p��sp�vek - pokecej v quickchatu

Karel 14.04.2003 - 10:56
BL�SK� SE NA NOV� �ASY
Xbot v akci - v C��ku ud�lan� nov�, v2.8!
Jak tu ji� trodas n�kolikr�t nazna�il, jeho role v AX2 teamu skon�ila - proto od n�j ji�, snad krom� mal�ch �prav smajl�k� a str�ne�ky, neuvid�te ��dnou dal�� �innost, je toti� plnn� vyt�en.
A te� n�co pozitivn�ho. Zdroj�ky posledn�ho bota2 n�m, BadAss t�mu, byly p�ed�ny a bot jsme celkem snadno zprovoznili, podstatn� zdokonalili a vylep�ili k nepozn�n�. Vytvo�ili jsme p�ehledn� n�vod k pou�it�, vysv�tluj�c� v�echny parametry, v�etn� t�ch nov�ch. Tento, spolu s posledn�m updatem roomid.txt, p��klady z�stupc� a nastaven�, utilitkou checkNick, ur�enou k hl�d�n� nick� s pou�t�n� podproces� Xbota na nicky, jen� se nach�z� online v Xchatu, seznamem mnoha proxyserver� spolu s utilitkou ProxyTester (umo��uje m�n�n� proxy v IE za chodu!) a uk�zkov�m souborem nicky.txt je sou��st� nov� DISTRIBUCE Xbota formou zip archivu.
Jak� distribuce? Inu, nic na sv�t� nen� zadarmo a tak pokud chcete pou��vat Xbota, mus�te se zaregistrovat. Registraci va�� p�ezd�vky (nemus� a ani ny se nem�la pochopiteln� v�bec shodovat s Va��m nickem na xchatu) a vybran�ho hesla na http://ax2.old-cans.com/xbotlogin/ cel� proces zah�j�te. N�sledn� n�m na uveden� email, jen� po registraci z�sk�te, nap�ete, �e m�te z�jem o Xbota, a obratem obdr��te adresu, na ni� za�lete po�tou slo�enkou C (anebo dopisem) registra�n� poplatek 50K�. Po jeho obdr�en� V�m bude emailem zasl�n Xbot a Va�e konto bude aktivov�no. V p��pad�, �e detekujeme pou��v�n� Va�eho Xbota v�ce u�ivateli, bude Va�e konto, a t�m i provoz Xbota, zru�eno bez n�roku na n�hradu.
Co registrac� z�sk�te? Nav�dy funk�n�ho Xbota se zaru�en�mi updaty - pokud zase xchat n�co zm�n�, �i bude-li vy��d�na nov� funkce od V�s, registrovan�ch u�ivatel�.
UPOZORN�N�
1) V�nujte pros�m pozornost n�vodu k pou�it� u Xbota!
2) ��dn�ho z ostatn�ch bot� nepl�nujeme ani my, ani AX2 team zprovoznit - jsou p��li� zastaral�.

VZKAZ XCHAT TEAMU
Dne�n�m dnem zah�j�me �asov� neomezenou reklamu na n� nov� produkt, Xbota na xchatu. Berte to jako demonstraci schopnost� Xbota. D�kujeme za pochopen�

swordmen 26.06.2006 - 17:12
ja bych se i pridal tak jestli mi napisete vis co a jak se ma o o cem to je tak se mnou pocitejte tak papapajec

timajz 26.06.2006 - 16:45
ahoj lidi...mno mam takovej pocit ze nejsem jedina kdo se tu poradne nudi takze si bezte nekam poradne zaradit jako ja bo jdete ne nejakou kalbu a roztocte to proste takze preju hezkou zabavu aspon vy se budete bavit kdyz uz ne ja mno....paasko

b.i.k.e.r.p.e.t.r 26.06.2006 - 14:01
ja bych je znicil a jestli chcete tak ja se k vam pridam

ja 26.06.2006 - 0:49
koukam ze vam asi hodne vadi ze je nekdo lepsi nez vy co?! tak to bude fakt svely kdyz me bude porad prudit neco co mi je u prdele.. klidne si to smazte, aspon vite co si myslim

Manheru 25.06.2006 - 13:23
Dostal jsem blok na xchatu a kdy� jsem si st�oval ve foru, tak m�j p��sp�vek byl v�dycky smaz�n:

Neprudil jsem. N�kolikr�t jsem spr�vkyni ��dal o pravidla a dokonce j� �ekl, �e se omluv�m, pokud mi je po�le a najdu to tam. Ka�lala na mne a nijak vulg�rn� jsem ji nenapadal. Plus j� prudil? Za to m�m: U�ivatel blokov�n z d�vodu: "Sex s nezletilci, distribuce /ci jeji napomahani/ alkoholu lidem pod 18" Jj pi� to abstinentovi.
Aspo� se domluvte na jedn� verzi za co m�m ten blok? Pokud jsem si u��val s nezletilou, tak m�m asi okno, ale po�lete mi fotky a pokud jsem prudil, tak m�m blok nicknamu???
Kdy� Waistnex kouk�, jak si lidi �eptaj�, tak a� p�edlo�� d�kaz z rozhovoru s onou �dajn� 13tiletou, ve kter� j� nab�z�m alkohol a pochvaluju si onen b�je�n� sex.

Na� tam maj� forum, kdy� to ma�ou a neodpov�daj�? Na� tam maj� online pomoc, kdy� mi nikdo nevysv�tlil, za� m�m blok? Admini jsou jen egoistick� zv���tka, kter� p�chaj� zlo�iny na druh�ch podle sv� libov�le. Ne��d� se popisky m�stnost� a jejich pravidla jsou na vod�. Kdy� prud�m j�, tak na druhou stranu u nich to jsou bo�sk� slova pravdy.

-trodas: vitej v "realite" Xchatu...

Lysohlavka 21.06.2006 - 22:37
aaaaaaaaaa trodas se nastval a pustil na me atack no teda nemas delat bordel a z klicu sem te hnedka vytah tak se hned nenastvi :)

-trodas: ale jsi ty, tomu rikas atack? Jinak je zajimavy, ze jsi se nepochubil tim, proc. A sice proto, ze uz po nekolikaty vidim, ze muj nick, jenz nic proti pravidlum nedela (jen septa a je nepripustny kohokoliv vyhodit za septani kdyz nic nedela na skle, ze? ) letel z roomu, tak ti jdu pripomenout pravidla, tot vse

RaptiIe 20.06.2006 - 12:10
http://tron.wz.cz/Chat/

Rop 14.06.2006 - 17:45
to blue-mauler: ne .... nejde

blue-mauler 14.06.2006 - 10:10
Lidi, mam dotaz! Jde se n�jak p�ihl�sit an� by mi profil zaznamenal p�ihl�en�? plz

blue-mauler 10.06.2006 - 22:51
han�sek: ty taky tou�� po moci? to sme dva, j� v�dycky cht�l bejt prezidentem :D

blue-mauler 10.06.2006 - 20:13
Raptile: Vzhledem k tomu �e sem u� s xchatem prozatimn� skon�il kv�li str�t� motivace tak souhlasim.

Raptile 10.06.2006 - 10:52
To blue-mauler: Ano na tom se shodneme ale MMORPG je v�t�� z�bava ne� xchat.

blue-mauler 10.06.2006 - 2:02
raptile: No ano, to si nepochopil �e xchat je onlajnovka (MMORPG) jako t�eba LineAge 2 nebo World of warcraft? na za��tku hry si vytvo�� postavu, uprav� u n� vzhled (barva p�sma, vzhled obrazovky) a postupn� si osvojuje� vybran� povol�n� (prudi�, tapeta�, slu����ek,.....). Ka�d� povol�n� m� sv� plus a m�nus. A pak vlastn� chod� expit na ostatn� chata�e. T�eba prudi� si zvy�uje skill pruzen� tim �e tot�ln� n�koho vydept�. Co se t��e drop� tak sou hodn� chud�, jedin� co ti vlastn� m��e dropnout je spr�vce :D Pochop �e xchat je eXtr�mn� v�c a na n�jak� ubulence se ka�le. Je to tvrdej sport

Mates 9.06.2006 - 18:39
hele na netu je Elitta-fankov a ten prej um� ��st i ciz� �ept�n� skus ho n�kde sehnat

Han�sek 9.06.2006 - 18:04
Raptiie : J� �e tou��m po moci? Ty se� fakt libovej magor

Raptile 9.06.2006 - 16:58
To H.a.n.z.e.k: Tak za prv�: O z�jem o mou osobu na xchatu to je to posledn� po �em tou��m. Za druh�: Sem jsem za�al ps�t po t� co m� admini ner�vem blockli. Za t�et�: Xchat to nen� o z�jmu o osobu ale o tom aby se lid� vypov�dali a nebo ne??? Ty si snad mysl� �e xchat je jen o z�jmu o osoby? J� v�m �e ty na xchatu to�� po moci ale o tom xchat nern� i kdy� xchat team to tak lidem znechutil �e si tohle mysl� mnoho lid�.

Han�sek 9.06.2006 - 13:11
J� �e bych se za n�co schov�val? Jedin� v�c co t� dovedla na tyto str�nky je nez�jem Xchata�� o tvou osobu! Jsi toti� �lov�k co p�ijde do m�stnosti "B�h T� m� r�d" se slovy: " Tak co je vy zasran� k�es�ani a jen co t� vyhod�, vleze� do m�stnosti "Kluci s kluky" s: Tak co je vy zasran� buzeranti..." A pak se hrozn� div�,�e ti n�kdo tyhle pubert�ln� sra�ky kaz� tapetou Ani se admin�m nediv�m , jestli ti blokli nick,proto�e s takov�ma deb�lkama,co se na chat dostanou jen p�i hodin� informatiky jsou hnedka hotov�

fpoho 8.06.2006 - 22:55
vpoho -

Raptile 8.06.2006 - 18:00
To H.a.n.z.e.k: Jen to zve�ejni a duf�m �e nezapomene� na tu pas� kde si m� za�al bezd�vodn� nad�vat do zmrd�! V� j� nejsem takov� �chyl, kter� by si schov�val rozhovory z xchatu pak nad t�m slintal blahem. J� jsem tak� d��ve norm�ln� chatoval ale arogance xchat teamu m� dohnala k tomu prudit ostatn� u�ivatele.

pichat 6.06.2006 - 23:32
http://antimujchat.wz.cz

blue-mauler 6.06.2006 - 18:05
raptile:
Han�sek: No sem s nim, r�d se pobavim :D

Han�sek 6.06.2006 - 11:59
Ty tak v� �eho je na Xchatu tis�ce... p�ileze� tam jednou za "uherskej rok" a stejn� si tam s tebou nikdo nep�e... jsi toti� �pln� blbej Ono o �em si toti� pov�dat s �lov�kem,kter�mu je cca 14 let a je naprosto nezaj�mavej. V�dy� nezn� ani z�klady gramatiky V�ak po�kej. Nejd��ve t� zavrhli v re�ln�m �ivot�,pak na Xchatu a nakonec t� zavrhnou i na AX2... Zat�m p� p�� trubko
Je�t� jsem zapomn�l,�e m�m jeden sreen takov�ho moc legra�n�ho rozhovoru s u�ivatelem Raptiie,tak�e jen co ho najdu,popros�m Trodase aby ho tu zve�ejnil,aby v�eci pochopili co je Raptiie za patl�ka

-trodas: Zadny problem

Fuck_Mc_s 5.06.2006 - 19:13
Jak botovat prez prohlizec:
http://sx1.xchat.centrum.cz/~HASH/modchat?op=textpageng&rid=ROOM&skin=5&textarea=/
Pak jen v prohlizeci nastavit aktualizaci do 4 minut a jede to.

Sice uz to tu jednou psal alien ale ten jeho zbusob uz nefunguje. :)

Raptile 5.06.2006 - 15:40
To H.a.n.z.e.k: Sp�e takov�ch hov�dek jako ty je na xchatu tis�ce. To blue-mauler: K tob� se vyjad�ovat nem� cenu kdy� leze� do �iti admin�m.

kurwa 4.06.2006 - 19:25
http://xchat.centrum.cz/statistics

blue-mauler 4.06.2006 - 15:17
Han�sek: Jj, souhlas, s tim volem mam vlastn� zku�enosti

od-nekoho 3.06.2006 - 12:23
kdo ze tady donasi adminum??? mne jsou ukradeni....jen si nekteri hraji na ,,velke pany"..a to me sere... ..

Han�sek 2.06.2006 - 12:03
Raptile resp. Raptiie je lehce nablblej jedinec (kter�ch je na Xchatu tis�ce) , kter� neud�lal kari�ru na chatu,tak se ji pokou�� ud�lat na AX2. Co mu z huby vyjde,neradno br�t v�n�

blue-mauler 1.06.2006 - 7:57
Raptile: Z �eho usuzuje� �e nesn�im xchat? A kde si vzal �e n�co don�im admin�m? P��t� ne� n�co "inteligentn�ho" nap�e� tak rad�i napo��tej do deseti

Raptile 30.05.2006 - 17:18
To blue-mauler: Ty hajzle!!! Hraje� si tu na �lov�ka co nesn�� xchat a p�itom jsi �lov�k kter� don�el admin�m nejv�c. Tak rad�i dr� hubu.

nov�j��ch 30 p��sp�vk� < - > minul�ch 30 p��sp�vk�
Provozovatel� a auto�i tohoto webu se z��kaj� ve�ker� zodpov�dnosti za informace zde zve�ejn�n� (hlavn� v sekci guestbook).