') } function popup2() { okno = window.open('','','toolbar=no,width=468,height=80,left=50,top=421'); okno.document.write('

AntiXchat2 big banner
') }
AntiXchat
NetCentrum talk
Xclient
XchatSuckz
Admin f�ra Xchatu
Motto: Jestli�e stav chov�n� a kon�n� tzv. admin� na Xchatu p�ipom�n� �lechtu a nevoln�ky, je snad n�co �patn�ho na tom, kdy� se n�kdo pokus� o z�van demokracie do zatuchl�ch ba�in st�edov�ku?
Mirrory AntiXchat2: ax2.old-cans.com - ax2.wz.cz - antixchat2.host.sk - members.lycos.co.uk/antixchat2
AntiXchat2
AntiXchat2 banner pro t�eba i Va�i str�nku ;)Old-Cans - star� dobr� gamesky :)Zv�davec - politicky nekorektn� webzineBendib cartoons - Pen is funnier than the SwordManga, Hentai & porno image boardHackers RuleZz
Po�et n�v�t�v
(od 12.5.2002)
277034

Va�e IP:
209.237.238.178

Pr�v� online: 1Xchat informations sekce
(prost� informace o Xchatu, co nikde nejsou uvedeny =.-)

Tak�e, tady naleznete n�kter� nep��li� zn�m� informace o xChatu a jeho fungov�n�. �erp�m z bohat�ch vlastn�ch zku�enost� a p�inejmen��m v dob� vytv��en� tohoto souboru v�ci funguj� tak, jak je pops�no. D�vod pro� tvo��m tuto sekci je ten, �e nikde nejsou k dispozici komplexnej�� informace o fungov�n� xChatu a i n�pov�da na xChatu samotn�m nen� �pln� a neobsahuje mnoho informac�. U� v�bec ��dn� informace t�eba o mo�nostech admin� (tzv. hv�zdi�ek), a podle m� je i toto podstatn�, aby jeden v�d�l, na kterou hv�zdi�ku se s ��m m� obr�tit =:-)


Tak�e, na xChatu se vyskytuje n�kolik, aby se tak �eklo, kategori� u�ivatel�.


guest - to je anonymn� u�ivatel, co se p�i�el do m�stnosti jen pod�vat a je nejn�e v �eb���ku v�ech u�ivatel�. Prvn� velkou nev�hodou je, �e �ept�n� guestovi je krajn� obt�n� - nen� v listu nick� v m�stnosti, a jde to obej�t jen tak, �e nap�ete /s guest ZPR�VA =:-) Ve spoust� m�stnost� jsou guesti dokonce zak�zani �i se "kikaj� od pohledu". Syst�m nav�c nerozlisuje mezi dv�ma guesty v jedn� m�stnosti, u guesta nen� jasn�, jak�ho je pohlav�, jak je na Xchatu dlouho a tak d�le. Nen� to prost� ��dn� bingo =:-) Guest se ani nem��e st�t spr�vcem, a to dokonce ani v nest�l� m�stnosti. A co hor��ho, guest nem��e pou��t ��dn� p��kaz a ani si nem��e nastavit vzhled, barvu, refresh, velikost p�sma a tak.

u�ivatel
- u�ivatel m� v prv� �ad� n�jak� sv�j nick, definovan� pohlav� a p��padn� zadan� jest� v�t�� mno�stv� informac� o sobe (jm�no, p��jmenn�, datum narozen�, email (na ten se zas�l� heslo p�i jeho ztr�t�, tak�e doporu�uji vyplnit!), ICQ ��slo... ale nem�s� to b�t vypln�no!) a tak d�le. T�m p�dem se mu na nick t�eba po��t� po�et nachatovan�ch hodin (spousta m�stnost� m� filtr na minim�ln� po�et nachatovan�ch minut, t�eba P�erov ma 10, Plze� 15 a tak...) - co� t�eba guesta netr�p�, neb na tomto "nicku" je u� nachatov�no 4245h (!)... U�ivatel m� u� sv� pr�va, jako �e ho nesm� nikdo jen tak vyhodit z m�stnosti pro nic, za nic (jen za poru�en� pravidel) - u guest� se to moc nedodr�uje, proto�e guest si nem��e j�t st�ovat k adminovi, neb je anonymn� a jak jsem ji� �ekl, ani syst�m nerozli�uje mezi guesty, tak�e... =:-) U�ivatel tak� m��e vstoupit p��mo do libovoln� st�l� m�stnosti p��mo z www.xchat.cz str�nky, kdy� po zad�n� nicku a hesla si hned pod nimi vybere z roletky st�lou m�stnost, kam chce vstoupit. Proti guestovi sam� v�hody, no. Samoz�ejmn� se u� m��e st�t spr�vcem, co� znam�n� pak db�t o po��dek a upozornovat a p��padn� vyhazovat u�ivatele, kte�� d�vaj� t�eba reklamn� linky na sklo, telefony na sklo, �i se jinak nevhodn� a neslu�n� chovaj� - nap��klad tapetov�n�m zahlcuj� m�stnost - ostatn�m ut�k� text... =:-(

certifikovan� u�ivatel
- u tohoto u�ivatele byla provedena tzv. certifikace - neboli ov��en� �daj� o jeho osob� - u certifikovan�ch u�ivatel� je z ob�anky (�idi��ku, pasu...) provedeno ov��en� �daj�, jen� jsou pak do Xchatu zad�ny a doty�n� je pak u� ani nem��e s�m m�nit. Tak�e se na tyto �daje o osob� jest mo�n� splehnout, stejn� jako na fakt, �e doty�n�(�) m� vice ne� 15let, to je toti� v�kov� hranice pro certifikaci. Certifikace je zdarma a prov�d� ji bu� administr�tor, �i pov��en� u�ivatel, tzv. certifik�tor. Pro P�erovsko jsem to mimochodem osobn� j� =:-))) Certifikovan� u�ivatel m� u sv�ho nicku m�sto klasick�ho symbolu pro pan��ka �i hol�icku bu� modr�ho p�na v kloubou�ku, �i �ervenou copatou d�venku =:-))) Z toho takov�ho u�ivatele(lku) v infu hned pozn�te. V�hody m� certifikovan� u�ivatel v tom, �e mu syst�m p�ednostn� p�ed�v� spr�vce (za p�edpokladu, �e ho sou�asn� spr�vce nikomu s�m nep�ed� a odejde �i vypadne z m�stnosti a v m�stnosti se nenach�z� ��dn� certifikovan� u�ivatel, jen� by v n� byl d�le) a tak� �e jen certifikovan� u�ivatel m��e kandidovat a b�t p��padn� zvolen za St�leho Spr�vce (d�le jen SS) �i admina. K v�hod�m tak� lze po��ta fakt, �e admini berou certifikovan� u�ivatele jako hodnov�rn�j��, ov��en�, realn� u�ivatele, kte�� prost� stoj� za t�m, co ��kaj� a jsou re�ln� - proto�e kdokoliv si m��e zalo�it jak�koliv nick a cokoliv do n�j napsat, ale JEDEN �lov�k m��e m�t jen JEDEN certifikovan� nick a informace v nicku uveden� jsou ov��en� a pravdiv� =8-)

spr�vce m�stnosti
- spr�vcem m�stnosti se, krom� guesta, m��e st�t ka�d�. Sta�� si vej�t do pr�zdn� m�stnosti, �i si zalo�it svou vlastn� m�stnost. Kdy� je �lov�k spr�vcem, tak m� povinnost udr�ovat v m�stnosti po��dek a m� jist� pravomoci. Na to, aby je nezneu��val k osobn�m spor�m, maj� db�t SS a admini. Tak�e, kdy� si zalo��te vlastn� m�stnost, tak m�te nest�lou m�stnost - zanikne, kdy� z n� v�ichni odejdou - a m�te mo�nost nastavit vlastn� �pln� v�echno. U st�l� m�stnosti jsou pravomoci spr�vce z �ad u�ivatel� z pochopiteln�ch d�vod� zna�n� okle�t�ny. V nest�l� m�stnosti m��e spravce nastavovat filtr (minim�ln� �as v minut�ch, kolik mus� m�t nick nachatov�no, aby mohl vstoupit), m��e blokovat vstup necertifikovan�m u�ivatel�m (pokud je certifikovan�), �i hv�zdi�k�m - pokud je s�m n�jakou hvezdi�kou vybaven (t�eba �e do m�stnosti m��ou jen modr� a vy��� hv�zdi�ky). Zkr�cen� �e�eno, jak vysoko v hierarchii Xchatu stoj�, �i kolik hodin m�, tak vysoko m��e nastavit vstupn� podm�nky p�i vstupu do m�stnosti. Necertifikovan� nem��e zak�zat vstup certifikovan�m, u�ivatel bez modr� hvezdi�ky nem��e zak�zat vstup lidem, co ji nemaj� a u� v�bec ne vy���m hv�zdi�k�m... a tak d�le. Je tu ale jedna mo�n� finta. Nabrat lidi do m�stnosti, a a� tam jsou, tak spr�vce, co mus� m�t ale dostatek hodin, m��e nastavit filtr na vstupu na minuty tak vysoko (1900h (114000min) v sou�asnosti zablokuje i v�echny �erven� hv�zdi�ky =:-))), �e ani nejvy��� na xchatu (�erven� hv�zdi�ka) nebude moci vej�t =:-) ...bohu�el se ale tohle nastaven� d� smazat zven��, admini maj� tu mo�nost. D�le spr�vce m��e, v nest�l� m�stnosti, zak�zat �ept�n� mezi u�ivateli - tak�e si mohou ps�t jen na skle (/m NICK zpr�va se to ale d� bej�t =:-))), zamknout m�stnost - pak spr�vce, kliknut�m na odkaz na skle, co mu syst�m nap�e, bude muset povolit vstup ka�d�ho u�ivatele - kdy� ho bude ignorovat a neklikne, tak doty�n� nevstoup�. Toto omezen� neplat� pro adminy a SS dan� m�stnosti (jen st�l� m�stnost� maj� st�l� spr�vce, �e...), kter� ale jen admin �i SS (dan� m�stnosti) m��e zamknout. (no a pak je�t� pro lidi, uveden� v povolen�ch u�ivatel�ch - ti maj� pr�vo vstoupit i do zamknut� m�stnosti) D�le spr�vce u nest�l� m�stnosti m��e zak�zat zobrazov�n� historie p��choz�m u�ivatel�m. T�m p�dem nov� u�ivatel v m�stnosti neuvid�, co se psalo, ne� vstoupil, na skle. Toliko pravomoci spr�vce v nest�l� m�stnosti, jen� m� proti st�l� m�stnosti nav�c. Ve st�l� m�stnosti m� spr�vce v podstat� velice okle�t�n� mo�nosti. M��e, z nastaven� m�stnsoti akor�t zmn�nit popisek, jakou�e �e�� by se v m�stnosti m�lo mluvit (CZ, SK, US - nepl�st si s popiskem m�stnsoti, jen SS a vy���!) a pak u� mu�e jen nastavovat povolen� u�ivatele, kikat u�ivatele a ty, jen� se provin� opakovan�, p�id�vat do kl��� (kter� se ale resetuj� v 6h r�no, kdy se restartuje server...). K tomu m� k dispozici p��kazy (pokud se nechcete obt�ovat pomal�m GUI) /kick NICK - vyhod� nick z m�stnosti, p��padn� se za to d� p�ipsat d�vod - /kick trodas To m� za tapetov�n�! =.-))) K p�id�v�n� do kl��� slou�� p��kaz /key NICK a k odebr�n� /unkey NICK. Nastavov�n� povolen�ch u�ivatel� nen� z p��kazov� ��dky mo�n�, ale je to v menu kl��e. D�le m��e nespr�vn� kiknut�ho u�ivatele vz�t zp�t (jen p�es menu spr�vce) �i p�edat spr�vcovstv�, co� je rychlejs� p�es p��kaz /admin NICK. V menu kl��e m��e pid�vat u�ivatele do kl��� a do povolen�ch u�ivatel�, kte�� maj� povolen vstup i p�i zamknut� m�stnosti. Ale jen SS a va��� �ar�e m��e kak�zat kompletn� pou��v�n� povolen�ch u�ivatel� a kl��� =:-)

st�l� spr�vce (SS)
- jest spr�vcem v�dy - nemus� na n�j �ekat, v�dy po nalogov�n� je spr�vcem. P�ed spr�vcem m�stnosti m� prioritu - ne sice v p�id�lov�n� spr�vce (tam jsou priority jasn�, nejd��ve modr� hv�zdi�ka s certifikac�, pak modr� bez certifikace, pak certifikovan� a teprve potom �adov� u�ivatel - v p��pad�, �e je ur�it�ho typu u�ivatel� v�ce ne� jeden, bere se to podle hodin na Xchatu aktueln� str�ven�ch v m�stnosti) ale jinak ve v�em ostatn�m. Jeho pravomoci si v podstat�, vyjma filtr�, na n� nem� p��stup, m��ete o�ahat nejl�pe ve vlastn� m�stnosti. M��e vypnout a zapnout pou��v�n� kl��� a povolen�ch u�ivatel�, m�nit p�imo v menu spr�vce popisek m�stnosti, zakazovat �ept�n�, zamykat m�stnost a zapov�dat zobrazen� historie nov� p��choz�m. To v�e ale jen v m�stnosti, kde je st�l�m spr�vcem. M��e spr�vce m�stnsoti i vykiknout a p�ed�vat spr�vcovstv� p��kazem admin. Vlastn� by m�l db�t, aby se spr�vce nedostal do nespr�vn�ch rukou a dohl�et na jeho spr�vcov�n�.

zelen� hv�zdi�ka
- nejni��� z admin�. M� v podstat� pr�va SS, ale ve v�ech m�stnostech na Xchatu. Nav�c m� mo�nost m�nit filtry u m�stnost� (co� SS ne) a kdy� p�id� u�ivatele do kl���, tak ten se p�id� do tzv. admin kl���, co jsou kl��e, jen� se neresetuj� (a pro b�n�/st�l� spr�vce nejsou ani vid�t, nato�, aby se dali m�nit) - tak�e je to natrvalo. Dokud admina neumluv�te, aby z nich nick odstranil... V hierarchii Xcahtu m� tak� podstatn� v�t�� slovo ne� SS (jedn� se o nejni���ho tzv. admina, jen� se �ad� do Xchat teamu a m� tak povolen vstup do spec. m�stnost� na jejich porady a tak d�le...) a tak� m� n�kolik dal��ch mo�nost�. M��e p��kazem /roomdel smazat i st�lou m�stnost (ve kter� se mus� nach�zet - ale st�lou m�stnost je�t� nem��e zalo�it, to a� �lut� a v��e...) a tak� m� mo�nost kiknout i SS. Je to logick�, stejn� �ar�e stejnou nem��e vyhodit, v�dy jen tak vy���... Tak�e zelenou �lut�, �lutou �erven� a tak d�le... A v neposledn� �ad� m� zelen� p��stup k tzv. admin menu, kde m��e t�eba p�eb�rat registrace ze Xchat.team.cz, kde si je vypln� certifik�tor a tak d�le... M�m prost� p��stup k certifika�n�m �daj�m a m��e m�nit status nicku - t�eba pro jeho p��stup na Xchat.team.cz... A jako v�ichni admini, m� defaultn� 100 ��dk� historie. (co� si m��ete nastavit tak�, ale jen admin vid� t�ch 100 ��dk� U� kdy� p�ijde do m�stnosti)

�lut� hvezdi�ka
- m� v�e co zelen� a nav�c m��e zakl�dat st�l� m�stnosti, p��kaz /kill NICK, co zablokuje dan�mu nicku vstup do jak�koliv m�stnosti na Xchatu na 24h, detekci a bann IP adress nick� a tak. Prost� roz���en�j�� admin menu.

�erven� hvezdi�ka
- nejvy��� na Xchatu, m��e zasahovat do i do nick� - m�n�n� hesel, �e�en� ukreden�ch nick� a blokov�n� a ru�en� nick�. Rovn� p�ev�d�n� hodin z nick� na nick a tak d�le. Zaj�mavost� budi�, �e �erven� vypadne a� po 60 min ne�innosti, kde�to v�ichni ostatn� po 45 min. Pr� kv�li sledov�n� m�stnosti. D�le um� v podstat� libovoln� z�sah do Xchatu, krom� toho, �e do soubor� m� p��stup jen Bircoff (a i to jen p�es program�tory Net.centra), proto�e je �ervenou z pov��en� Net.centra, provozovatele a majitele Xchatu.


Soupis zn�m�ch p��kaz�


/cls - sma�e (ale jen v�m) obrazovku a za�inate jakoby s 0 ��dky...

/s NICK
- jakoby �ept�n�m po�le zpr�vu nicku v te sam� m�stnosti

/msg NICK
a cast�ji pou��van� krat�� verze /m NICK - po�le zpr�vu libovoln�mu online nicku na Xchatu do v�ech m�stnost� - za n�zvem m�stnosti vid�te norm�ln� , ale kdy� tam je , tak to znamen�, �e v t� m�stnosti je �ept�n� zak�z�no

/vzkaz NICK
- po�le nicku zpr�vu do schr�nky, jen� m� ka�d� nick na Xchatu - kdy� v n� m�te novou zpr�vu, blik� v�m ob�lka vedle nicku... =:-)

/font 1-6
- nastav� v�m velikost p�sma na obrazovce, m� vyhovuje dvojka...

/barva XXXXXX
- kde m�sto t�ch 6 X dosad�te hexadecim�ln� ��slo va�� barvi�ky. Barva se mixuje z RGB slo�ek, a pro ka�dou slo�ku m��e ��slo nyb�vat hodnoty od o do 255, coz �e 256 mo�nost� nat�et� (to m�me 16 777 216 celkov�ch mo�nost� - to by v�s mohlo uspkojiti, no ne?) a v hexa form�tu je to od 00 do FF, kde 000000 je �ern�, a FFFFFF je b�l�. FF0000 je �erven�, 00FF00 je zelen� a 0000FF jest modr�. Pokud nejste srozumn�ni s hexa ��slednou soustavou (je to jednoduch�, m� 16 hodnot na jednom p�smenku, tak�e 0-9 a pak A, B, C, D, E a F jako 15... =;-) tak pou��jte t�aba Photoshop, jen� v�m p�i mixov�n� barvi�ky uk�e i jej� hexa hodnotu. jinak postupujte metodou pokus-omyl, pamatujte, �e v mal� "plo�e" p�sma barva vypad� o neco tmav�� a vyvarujte se konktrasn�-sv�tiv�ch barev, neda se to ��st.

/radku 5-XXX
- nastav� po�et vypisovan�ch ��dk�. Klidn� si m��ete nastavit v�ce ne� 30 �i �ty�icet, ani 120 a v�ce ne�in� probl�m, jen to zbyte�n� zat�uje server Xchau, tak�e rad�m nepou��vat.

/vypis
- oto�� sm�r v�pisu nov�ch zpr�v, ta�e nov� zpr�vy se budou zobrazovat DOLE a ne naho�e. Az se v�m proto�� o�icka, pou�ijte znovu na n�vrat do p�vodn�ho stavu.

/kick NICK D�vod
-vyhod� dan� nick, funguje jen kdy� jste spr�vcem a v��e a vyps�n� d�vodu je mo�no vynechat. (v�t�inou se vynech�v�)

/key NICK
- p�id� opakovan� zlobiv� nick do kl��� (kdy� jste adminem - zelen� a vy���, tak do trval�ch admin kl���) - kl��e se resetuj� v 6h r�no

/unkey NICK
- odebere nick z kl���

/kill NICK D�vod
- jen pro �lutou a vy��� hv�zdi�ku, na 24h zablokuje nicku vstup do v�ech m�stnost� na Xchatu, d�vod je nepovinn�

/unkill NICK
- op�t povol� nicku vstup na Xchat

/lock
- zamkne m�stnost a spr�vce bude muset povolit klepnut�m na skle vstup ka�d�ho nicku, kter� ignoruje, nevstoup� - jen pro SS a v��e

/unlock
- zru�� zamknut� m�stnosti

/info NICK - vyp�e v kter� m�stnosti se nick nach�z� (ale vyp�e jen jednu, i kdy� se nach�z� ve v�ce m�stnostech) a za t�m v z�vorce je �as od poledn�ho promluven� v minut�ch

/info2 NICK
- vyp�e souhrnn�j�� informace o nicku, jako t�eba zadan� jm�no, p��jmenn�, email, ICQ a hlavn� kolik hodin u� nick nachatoval a kdy byl na Xchatu naposledy - kdy� je offline, kdy� je online, tak to vlastn� uk�e aktueln� �as! =:-))))

/sms 0608123456 zpr�va
- za�le na toto ��slo v tomto tvaru SMSku (Paegas m� v�t�inou zpo�d�n� i p�l dne...)

/sms NICK zpr�va
- pokud m� nick vypln�n mobil tak je t�mto mo�n� tak� odeslat na jeho mobil SMSku. Na Paegas op�t... po�itejte s "nepravideln�m" doru�en�m...

/roomdel
- zru�� m�stnost, v n� se nach�z�te - zelen� a vy���

&#XXXX
- psan� r�zn�ch grafick�ch symbol� na Xchatu p�es jejich ASCII k�d. T�eba 9835 je note�ka... =:-)) Kompletn� seznam tady.


Tipy a trikyPsan� nick� - v
ypisovat cel� nick ru�n� je d�sn� pr�ce, tak� se div�te, jak to ti ostatn� zvladaj�? No, nezvl�daj�, d�l� to za n� syst�m! Napi�te prvn� dv�, p��padn� t�i p�smena z nicku (nerozli�uj� se mal� a velk�) a stiskn�te tabel�tor. A nick se dop�e s�m! Pozor jen na nicky, za��naj�c� shodn�mi p�smeny, tam pak syst�m dopln� nick, jen� je v abecedn�m po��dku na prvn�m m�st� z dan�ch.

Kdy� vypadnete z m�stnosti
tak sta�� zm��knout backspace a vstoup�te do n� znovu! =:-)) (p��padn�, t�eba po vykopnut� ma�kejte F5 a 5min �ekejte, ne� �as vypr�� ci v�s n�kdo nevezme zp�t...)

V�echny p��kazy na Xchatu
za��naj� lom�tkem a v�sledky syst�m �ept� jen v�m. Pakli�e p�ed lom�tko um�st�te mezeru, syst�m v�sledn� text nebere jako p��kaz... A pro jistotu - m�sto "NICK" dosazujete konkr�rn� jm�no - p�ezd�vku, kter� v�s zaj�m�. T�eba /info2 Borek =:-)))

Chcete-li v�d�t, kdo kdy byl na Xchatu
, napi�te /info2 NICK a syst�m v�m mimo jin� nap�e posledn� �as, kdy dan� nick byl online na Xchatu. /info NICK ukazuje jen v kter� m�stnosti nick je (to je nedokonal�, i kdy� je nick ve v�ce m�stnostech, vid�te jen jednu... a jedin� zp�sob jak se dozv�d�t, v kter�ch v�ech m�stnostech nick je je napsat /m NICK zpr�va, a syst�m v�m nap�e, do jak�ch m�stnost� zpr�vu poslal...) a to ��slo v z�vorce za m�stnost� je, jak dlouho nick nemluvil v minut�ch.

Pos�l�n� zpr�v nick�m
se d� d�lat p��kazem /s NICK zpr�va, ale kdy� to chcete univerz�ln�ji, i do jin�ch m�stnost� tak /msg NICK zpr�va, pou��v� se ale pov�t�inou zkr�cen� /m NICK zpr�va a syst�m v�m vr�t�, do kter�ch m�stnost� jsi to nickovi napsal - vyp�ou se v�echny m�stnosti... Ale /m se d� pou��vat i v jedn� m�stnosti, nap��klad na obejit� z�kazu �ept�n� je to dobr� =:-)))

Nevid�te-li vstoupiv�� osobu v listu osob v m�stnosti, napi�te lom�tko a ode�lete ho - p��padn� sta�� jen pr�zdn� ��dek odentrovat... (enter se tak� d� pou��vat m�sto tla��tka odeslat)

Ukazov�n� nachatovan�ch minut u nicku se obnovuje jen ka�dou hodinu. A jako nachatovan� �as syst�m po��t� jen 4 min 30 sec od posledn�ho promluven�. Obrazovka z�erven� po 13 minut�ch nemluven�.

Kdy� je v m�stnosti admin a dojde ke kiku spr�vce, tak m�stnost z�stane bez spr�vce! A spr�vce p�ipadne tomu, kdo do ni prvn� vstoup�.
Pokud je to ten, kdo d�lal brajgl, tak je to pon�kud nedomy�len�.


Technick� informaceCo je to ten hash...?
Xchat p�id�luje ka�d�mu u�ivateli jist� kl��, nebo tajn� ��s�lko, podle kter�ho jej pak identifikuje. Ke kli�i se p�id� URL serveru (Xchat, �e...), ID nicku a fakt, �e do mainframu se m� vakreslit jak� �e m�stnost - tak�e RoomID. A vznikne hash, jen� m�te naho�e v ��dku Exploreru. Nap� tento:

http://www.xchat.cz/~$1947482~1949e2127e155ac255dbef332357dfd5/modchat?op=mainframeset&rid=807544


Te� si jej rozebereme. URL je celkem jasn�:

http://www.xchat.cz/~$1947482~1949e2127e155ac255dbef332357dfd5/modchat?op=mainframeset&rid=807544

ID nicku u�ivatele je ��slo, jen� neust�le roste a je vlastn� po�ad�m, v n�m� byl nick na Xchatu zaregistrov�n. N�sleduje za odd�lovac� vlnovkou a dolarem. Tenhle je hodn� mlad�...:

http://www.xchat.cz/~$1947482~1949e2127e155ac255dbef332357dfd5/modchat?op=mainframeset&rid=807544

Na�e zaj�mav� tajn� ��s�lko, jen� m� v�dy 32 znak� n�sleduje za dal�� vlnovkou. Toto ��slo je poka�d� jin�. Generuje jej Xchat a je platn� 15min od posledn� aktivity nicku, pro n� bylo vytvo�eno. Podle nasaven� bezpe�nosti se do nej zahrnuje t�ebas i IP adresa, ze kter� se nick nalogoval (Xchat neum� X-forwarded-for, tak�e za proxinu na vnit�n� adresy nevid�... Xchat team, Gym�v v�tvor, to u� um�...) - to p�i nastaven� bezpe�nosti na vysokou (default). P�i n�zk� se m��ete na jeden nick p�ihl�sit a pou��vat jej sd�len�m-si tohoto hashe mezi v�ce u�ivateli s r�zn�mi IP. Co v�echno je sou��st� hashe je nejist�, co je pravd�podobn� je pou�it� �irov�n� syst�mem MD5, co� je nerozk�dovaten� "indexovac� syst�m", jen� v�m ud�l� 32 znakov� kl�� z t�mn� jak�hokoliv bloku dat - te� u� jist� ch�pete, �e kdy� do n��eho zak�dujete 50+ znak�, �e to asi nep�jde rozk�dovat. =:-))) P�esto pr� v hashi nen� heslo nicku. Ur�it� ale v n�m je �as a to bych tipnul na sekundy, plus asi nick �i alespo� jeho ID ��slo =:-)))

http://www.xchat.cz/~$1947482~1949e2127e155ac255dbef332357dfd5/modchat?op=mainframeset&rid=807544

A posledn�, m�n�c� se vec� je RoomID na konci hashe. RoomID ud�v�, v jak� m�stnosti jste. Snadno se d� zm�nit a objev�te se v jin� m�stnosti! =:-))) Vhodn� na superrychl� p�eskakov�n� mezi m�stnostmi =:-)))

http://www.xchat.cz/~$1947482~1949e2127e155ac255dbef332357dfd5/modchat?op=mainframeset&rid=807544

807544 odpov�d� m�stnosti Program�to�i. Zmn�n�te-li ho na 329559, ocitnete se r�zem v m�stnosti Flirt�k =:-)))
Kopletn� seznam RoomID st�l�ch m�stnost� (nem�n� se moc, jen sem tam n�co p�ib�v� a vypad�v�...) najdete zde.


&cid=X (X nab�v� hodnot - 1 M�sta a m�sta, 2 - Pokec a z�bava, 4 - Sezn�men� a flirt, 8 - Sport, 16 - Ostatn�, 32 - Sex a v�e kolem n�j, 64 - Hudba - muzika, ) na konci �et�zce (za RoomID) a nen� pot�ebn� - pouze "by m�l ��kat" syst�mu, do jak� kategorie v�s m� �oupnout po vysko�en� zm�stnosti - zobrazuje se tak� proto jen tehdy, vstoup�te-li do m�stnsoti p�es zdlouhav� v�pis kategori�... Probl�m je v tom, �e po v�skoku z m�stnosti m�te jen mo�nost kliknout na v�pis kategori� (rozum� se v�ech) a t�m p�dem je cid identifik�tor kategorie jaksi, eh, nevyu�it�. Pravd�podobn� jej n�kdo rozumn� p�i tvo�en� Xchat enginu navrhnul a pak ho n�kdo jin� zavrhnul, tak�e se jedn� sp�e o relikt =:-)))
Provozovatel� a auto�i tohoto webu se z��kaj� ve�ker� zodpov�dnosti za informace zde zve�ejn�n� (hlavn� v sekci guestbook).