') } function popup2() { okno = window.open('','','toolbar=no,width=468,height=80,left=50,top=421'); okno.document.write('

AntiXchat2 big banner
') }
AntiXchat
NetCentrum talk
Xclient
XchatSuckz
Admin f�ra Xchatu
Motto: Jestli�e stav chov�n� a kon�n� tzv. admin� na Xchatu p�ipom�n� �lechtu a nevoln�ky, je snad n�co �patn�ho na tom, kdy� se n�kdo pokus� o z�van demokracie do zatuchl�ch ba�in st�edov�ku?
Mirrory AntiXchat2: ax2.old-cans.com - ax2.wz.cz - antixchat2.host.sk - members.lycos.co.uk/antixchat2
AntiXchat2
AntiXchat2 banner pro t�eba i Va�i str�nku ;)Old-Cans - star� dobr� gamesky :)Zv�davec - politicky nekorektn� webzineBendib cartoons - Pen is funnier than the SwordManga, Hentai & porno image boardHackers RuleZz
Po�et n�v�t�v
(od 12.5.2002)
277029

Va�e IP:
209.237.238.178

Pr�v� online: 1Obch�zen� bloku IP adresy
(aneb na pt�ky jste mal� p�ky =8-D)

U� ste se setkali s n�pisem, �e va�e IP adresa je blokov�na?

Nic jste neud�lali a n�jak� zlovoln� admin v�m v z�chvatu opojen� svou moc� (�lut� a vy��� hv�zdi�ka) bloknul IP adresu? P��padn� si mysl�te, �e dopl�c�te na jedn�n� n�koho, jen� s v�mi vis� na stejn� proxyn�? Anebo chcete tapetovat admina a nep�ij�t o svou domovskou IP adresu? �e�en� je p�ekvapiv� jednoduch�.
Otev�ete v nab�dce Exploreru menu N�stroje, v n�m Mo�nosti s�t� Internet a v otev�en�m okn� vyberte naho�e z�lo�ku P�ipojen�. V n� cvakn�te na tla��tko Nastaven� m�stn� s�t�... a zatrhn�te pou��vat server proxy. V�echny ostatn� zatr��tka m��ou z�stat nezatr�en�, postatn� jsou jen ty dv� polo�ky u servery proxy a sice ADRESA a PORT. O co jde? U ka�d�ho proxy serveru se dozv�te jaho adresu, a port, na kter�m va�emu browseru bude p�ed�vat data.
Adresa b�v� v�t�inou ve tvaru IP z�pisu, nap�. 192.168.12.1 a port 3128 jsou defaultn�m nastaven�m pro p�erovskou KTV. Ale m��ete se setkat i s adresou ve tvaru "www1.mca.com:80". Co to je? Nelekejte se toho, to jen byl n�kdo l�n� a napsal m�sto IP adresy logickou adresu, jen� DNS (Doman Name Service) server p�elo�� na m�n� lidsk�, computer�m v�ak milej�� form�t IP - v tomto p��pad� 192.251. 67.164. Nen� t�eba se s t�mto p�ekladem nam�hat (sta�� d�t spustit a ping www1.mca.com -t a nap�e v�m to IP, na kterou pink�te packet a �ek�te, jak rychl� bude odezva...) - m��ete v klidu zadat adresu i v tomto tvaru. Pozor jen na tu dvojtecku a port 80 nakonci. Za dvojte�kou se ud�v� port, ten pat�� do druh� polo�ky =:-))) Zadan� anon proxy vypad� asi takto:A to je cel�. Zav�ete okna tla��tky Ok a je�t� jednou Ok a m��ete v klidu na Xchat. Uk�zkov� nastaven� je jedna Italsk� proxyna =;-) Do nastaven� "Up�esn�n�" nen� t�eba zasahovat, je to jen mo�nost pou��t jin� - r�zn� - proxyny pro r�zn� webov� slu�by, co� n�s v praxi moc nezaj�ma - sice na www.xchat.cz je otev�en t�eba secure port (https), ale tipuji, �e se pou��v� jen pro administraci skute�n�mi administr�tory, kte�� maj� p��stup k serveru a jako soubor�m a n� pro tu sebranku, jen� si �ik� Xchat team =8-/Asi v�s zaj�m�, kde najdete n�jak� ty adresy proxyserver�, �e? No, nab�dnu v�m zde n�kolik m�lo link�, jen� by v�s m�ly uspokojit. Alespo� douf�m:

Proxy list 1 - asi nejlep�� a nejv�t�� seznam, pou��vejte proxyny z bl�zk�ch zem� �i �R - maj� nejlep�� ping!
Proxy list 2 - vyberte si ten Non-Anonymous list, na Xchat bohat� sta��
Proxy list 3 - dalsi cool denne updatovany list proxyn :)))
Proxy list 4 - proxyny na v�echno
Proxy list 5 - N�meck� cool list�k
Proxy list 6 - DCS proxy list
Proxy list 7 - Free Russian list

Eh, jste z mno�stv� zmateni? No, je jich pon�kud v�ce, �e ano? =:-))) Jakou si vybrat? No, nepot�ebujete ani anonymn�, (proto�e Xchat.cz - ne tak Gymovo d�lo Xchat.team.cz! - "nevid�" za proxynu, a rozd�l mezi neanonymn� a anonymn� proxynou je jen v tom, �e anonymn� nepust� p�i XFORWARDERFOR dotazu IP adresu, ze kter� jste se na ni p�ipojili) ani buhv� jak rychlou, jen spolehlivou. Rychlost se p�ibli�n� d� odhadnout podle pingu, jen� (ve tvaru ping "proxy server" -t) spust�te jednodu�e t�m, �e z nab�dky start si vyberete polo�ku spustit a do v�sledn�ho ok�nka (takov� ��dek) nap�ete t�eba ping www.seznam.cz -t a d�v�te se na �asy, v jak�ch v�m server vrac� paketky. V�sledek vypad� asi takto:

P��kaz PING na www.seznam.cz [212.80.76.3] s d�lkou 32 bajt�:
Odpov�� od 212.80.76.3: bajty=32 �as=40ms TTL=57
Odpov�� od 212.80.76.3: bajty=32 �as=20ms TTL=57
Odpov�� od 212.80.76.3: bajty=32 �as=30ms TTL=57
Odpov�� od 212.80.76.3: bajty=32 �as=30ms TTL=57
Odpov�� od 212.80.76.3: bajty=32 �as=20ms TTL=57
Odpov�� od 212.80.76.3: bajty=32 �as=50ms TTL=57
Odpov�� od 212.80.76.3: bajty=32 �as=30ms TTL=57
Odpov�� od 212.80.76.3: bajty=32 �as=20ms TTL=57
Odpov�� od 212.80.76.3: bajty=32 �as=20ms TTL=57
Odpov�� od 212.80.76.3: bajty=32 �as=31ms TTL=57

...a list pokra�uje, dokud nestisknete Crtl C �i nezav�ete okno. Z cel�ho v�pisu v�s zaj�m� vlastn� jen polo�ka �as, za kterou n�sleduje �daj v milisekund�ch (1/1000 sec). ��m je �as ni���, t�m je proxy server rychlej��. �asy od 20 do 50mS jak� vid�te na m�m p�lno�n�m pingu asi nikdy nedoc�l�te, b�n� jsou pingy kolem 200 - 1200mS. To je st�le je�t� velmi dob�e pou�iteln�, uvid�te sami. Samo, �e pokud server nereaguje v�bec, �i packety vypad�vaj�, tak je v�ce ne� rozumn� zvolit si jin� =:-)))

Osobn� doporu�uji m�t jedno okno exploreru otev�en� na listu proxyn a jakmile uz��te hl��ku "Va�e IP je blokov�na...", tak v tom okn� s listem si vyberete dal�� proxynu, vlo��te ji do nastaven� Exploreru (N�stroje - Mo�nosti s�t� Internet - z�lo�ka P�ipojen�, tla��tko Nastaven� m�stn� s�t�... a je to!) a ani nemus�te restartovat �i p�eru�ovat bot. V�e jede v klidu d�l a �asto mi to trv� mnohem m�n�, ne� adminovi trvalo bloknut� m� IP adresy, tak�e to doty�n� tak po 30 proxyn�ch dokonce �asto vzd� =:-DDDD

Pro udr�ov�n� a updatov�n� vet��ho mno�stv� proxyn p�id�v�me k Xbotovi registrovan�m u�ivatel�m utilitku ProxyTester, jen� testuje 50 proxyn najednou (aby se testov�n� urychlilo) a z�rove� umo��uje testovat i doru�en� dat (hlavi�ky) proxynou. Spousta proxyn m� zablokovan� r�zn� servery, jako t�eba chaty (z�bava) �i erotiku a tak d�le... :)
ProxyTester v akci:��astn� a blokem IP neru�en� chatov�n� v�m p�eje AX2 team =:-)))

PS. jak zrychlit p�ipojen� p�es proxyserver? Vybrat si ten, jen� je nejrychlej��. �asto m��e m�t i pomalej�� odezvu na ping, tak�e nejmen�� ping nen� V�DY z�rukou nejrychlej�� proxyny Co ale ur�it� m��ete ud�lat je, �e v IE vlo��te p�r adres server� do kolonky "nepou��vat server proxy pro adresy za��naj�c� na:" A sice na tyto servery ml�ete "nap��mo" ani� by v�s blok IP n�jak obt�oval:

img.centrum.cz;redir.netcentrum.cz

IE odd�luje servery v seznamu st�edn�kem, Opera entrem (nov� ��dek) a Mozzila a FF (FireFox) ��rkou a mezerou.

Provozovatel� a auto�i tohoto webu se z��kaj� ve�ker� zodpov�dnosti za informace zde zve�ejn�n� (hlavn� v sekci guestbook).