AntiXchat
NetCentrum talk
Xclient
XchatSuckz
Admin f�ra Xchatu
Motto: Jestli�e stav chov�n� a kon�n� tzv. admin� na Xchatu p�ipom�n� �lechtu a nevoln�ky, je snad n�co �patn�ho na tom, kdy� se n�kdo pokus� o z�van demokracie do zatuchl�ch ba�in st�edov�ku?
Mirrory AntiXchat2: ax2.old-cans.com - ax2.wz.cz - antixchat2.host.sk - members.lycos.co.uk/antixchat2
AntiXchat2
AntiXchat2 banner pro t�eba i Va�i str�nku ;)Old-Cans - star� dobr� gamesky :)Zv�davec - politicky nekorektn� webzineBendib cartoons - Pen is funnier than the SwordManga, Hentai & porno image boardHackers RuleZz
Po�et n�v�t�v
(od 12.5.2002)
277032

Va�e IP:
209.237.238.178

Pr�v� online: 1Tapetov�n� na Xchatu
(know-how =:-))))

��elem tapetov�n� neni nic jin�ho, ne� doc�lit, aby u�ivatel�m Xchatu "utekl" text z obrazovky a jest to tud� �innost obzvl�t� zavr�en�hodn� a nehezk�. V�ak je tak� po z�sluze odmn��ov�na kickem od spr�vce, SS �i admina v m�stnosti. Neohroz� ov�em texty u�ivatel�, jen� maj� �ept�n� v nov�m okn�...
Tapetovat se d� m�stnost "sklo" - �i jednotlivec, v tom druh�m p��pa� si v�s jist� �asem d� do ignorace, tak�e nen� vhodn� mu st�le pos�lat z jendnoho nicku tapetu, je vhodn� nicky m�nit - proti tomu pak nen� obrany. Ani admin nic nezm��e - budete-li logovat sv� nicky n�hodn� do m�stnost� a postupn� je budete pou��vat... Musel by tak l�tat z jedn� m�stnosti do druh� - pokud nebude rovnou KILLovat �i neblokne IP, co� je�t� doned�vna fungovalo tak, �e kdy� u� jste byli v m�stnosti zalogovan�, tak to nevadilo. Jen p�i refreshi (F5) na v�s vysko��, �e va�e IP je blokov�na. Doporu�uji Multiproxi a nov� nick - nov� IP adresa, proto�e nov� proxina =:-)) (Xbot tohle um automaticku u� d�vno...)
A te� kone�n� jak na to v praxi.
Xchat zobraz� maxim�ln� 200 znakov� text - tak�e t�eba 200x @ =:-))) (je vhodn� co nej�ir�� p�smeno, hned se dov�te, pro�. "i" rozhodn� nen� t�m spr�vn�m kandid�tem =:-))) Pro lep�� tapetov�n� je vhodn� do textu vl�dat mezery, aby se text zalomil na co nejv�ce ��dk�. Neb ��elem p�eci jest, aby se na jedno posl�n� zapr�sklo co nejv�ce obrazovky. Nej��inn�j�� je tato �ada, jen� i p�i 1024x768 a velikosti textu 2 v Xchatu a st�edn� velikosti p�sma v browseru (Explorer) "ud�l�" slu�n�ch 6 ��dk� (s del��m nickem, kde prvn�m ��dkem je pouze dan� nick):

@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@ @@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@ @@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@ @@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@ @@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@

Proto je ten prvn� ��dek tak dlouh� - aby se zalomil na dal�� ��dek a tapeta tak ��skala dal�� ��dek k dobru =:-)))
Slu�n� uk�zka vytapetovan�ho skla neboh� m�stnosti Prost�jov

Xchat v�m ale neakceptuje podruh� stejn� text, tak�e p�i druh�m vlo�en� z clipboardu mus�te jednou zm��knout backspace, co� jeden zavin�� uma�e a Xchat u� neprotestuje. P�i p��t�m vlo�en� ��dn� maz�n�, a p�� p�esp��t�m zase smazat (�i p�idat, sta�� mezeru...) n�jak� znak, aby se �et�zec li�il =:-)))

Barva je d�le�it�. Kdy� si nastav�te barvu pozad� (jednodu�e p��kazem, napi�te /barva CCCCCC (pro stary Xchat v1.0 skin) BFC9D2 a je to! =:-))), tak m�n� zku�en� u�ivatel� v roli spr�vc� nebudou v�d�t, kter� bije. A i t�m zku�en�m zna�n� zt��te ignoraci �i kick, nebo� mus� text ozna�it, aby vid�li, kdo ho vlasn� p�e... =:-D (hol�icky nemaj� �anci :)))
...a to se �patn� d�l� p�i pohybuj�c�m-se textu a pou��v�n� tla��tka stop nen� zrovna �ast�m jevem. Tak jako tak, ka�d� zt�en� kiku je v�ce ne� vhodn�, to uzn�te sami =:-)

Pak je je�t� jeden zp�sob tapetov�n�, a to tapetov�n� vstupy a v�stupy z m�stnosti. Mo�n� si �eknete, co je to za blbost, ale neni. Ace.love a jeho kamar�d DragonHeart mi p�edvedli, jak se to d� d�lat velice efetivn�, jin�mi slovy, ne� jsem se vzpamatoval, m�l jsem takov�ch 80 ��dk� tapety, co�, jak jist� sami uzn�te, je v�ce ne� slu�n�. Samo, �e v�s kiknou, j� takov�hle nick p�id�val do kl���, ale ve v�sledku je to jedno, nebo� zcela ur�it� naru��te d�n� v m�stnosti v�ce ne� dostate�n� - m�lo kdo m�v� nastavenou tak dlouhou historii - jen admini maj� 100 ��dk� standardn�.
Nu�e, jak na to? Je to snadn�. Prvn� zp�sob je takov�to: odleh�ete va�emu p�ipojen� co nejv�ce, dobr� ping je v��m, a odejd�te z m�stnosti. Nyn� stiskn�te lev� ALT (ne prav�!!!) a �ipka doleva a doprava odpov�d� tla��tk�m Exploreru zp�t a dop�edu. Zm��kn�te zp�t a jste zp�t v m�stnosti. Zm��kn�te dop�edu a ode�el jste z m�stnosti! Nemus�te �ekat na obnoven� obrazovky, to by tapetka za nic nest�la. Doslova vibrujte prst�ky a uvid�te na dal��m, pozorovac�m nicku v m�stnosti, jak�ch rozmn�r� tapety jste dos�hli. Vyj�mkou nejsou ani tapety v�razn� p�es sto ��dk�, nebo� spr�vce si ob�as odsko�� a tak d�le... Prost� - nikdo nen� na takov�hle akce zcela p�ipraven. A �asto tak� nev�d�, co maj� d�lat.
Druh�, podstatn� efektivn�j�� (Aceho metoda) je tento: nach�z�te se v n�jak� m�stnsoti. Nyn� klikn�te na tla��tko m�stnosti a v nab�dce m�stnost� vid�te m�stnost, ve kter� jste. Pokud budete tapetovat tuto, sta�� je� jen zm��knout tla��tko p�ej�t, pokud ne, vyberte cilovou m�stnost a op�t p�ichaz� na �adu tla��tko p�ej�t. A te� p�ijde ten trik - v okam�iku, kdy se v�m str�nka na��t� a u� u� to vypad�, �e se zobraz� dan� m�stnost, tak za�n�te velmi rychle ma�kat tla��tko F5 a neust�vejte. 100 ��dk� rychl�m ma�k�n�m m�te doslova v p�r sekund�ch, ne� kdokoliv zvl�dne jakkoliv reagovat. Enjoy!

Zpest�it tapetov�n� si m��ete malou srandi�kou - mezerami. Jak jste si ur�it� v�imli, html a Xchat tak� (je to html chat�k, �e) zobrazuje z mnoha mezer co zad�te jen jedinou. Proto je v html ur�en z�stupn� znak, jen� je mezerou, kter� nezmiz� :) Posledn� st�edn�k z tohoto znaku Xchat nevy�aduje (co� n�m z�sk�v� v�ce m�sta) a tak ho vypustime :) Znak je &nbsp :) Xchat v�m povol� maxim�ln� tolik t�chhle znaku (vlo�il jsem do nich p�r mezer, aby se tyhle nezalomitelne mezery nerozj�d�ly str�nku... ty mus�te samoz�ejmn� vymazat): &nbsp&nbsp&nbsp&nbsp&nbsp&nbsp&nbsp&nbsp&nbsp&nbsp& nbsp&nbsp&nbsp&nbsp&nbsp&nbsp&nbsp&nbsp&nbsp&nbsp&nbsp&nbsp& nbsp&nbsp&nbsp&nbsp&nbsp&nbsp&nbsp&nbsp&nbsp&nbsp&nbsp& nbsp&nbsp&nbsp&nbsp&nbsp&nbsp *2* - coz staci, abyste dostali smajl�k do prostoru a lid� se za�ali divit

Nu�e, hrrr na tapetov�n�!

...a my �ikovn�j�� tohle z�bavou pov���me skript�ky �i automaty jako Xbot =:-)))))

Provozovatel� a auto�i tohoto webu se z��kaj� ve�ker� zodpov�dnosti za informace zde zve�ejn�n� (hlavn� v sekci guestbook).