') } function popup2() { okno = window.open('','','toolbar=no,width=468,height=80,left=50,top=421'); okno.document.write('

AntiXchat2 big banner
') }
AntiXchat
NetCentrum talk
Xclient
XchatSuckz
Admin f�ra Xchatu
Motto: Jestli�e stav chov�n� a kon�n� tzv. admin� na Xchatu p�ipom�n� �lechtu a nevoln�ky, je snad n�co �patn�ho na tom, kdy� se n�kdo pokus� o z�van demokracie do zatuchl�ch ba�in st�edov�ku?
Mirrory AntiXchat2: ax2.old-cans.com - ax2.wz.cz - antixchat2.host.sk - members.lycos.co.uk/antixchat2
















AntiXchat2
AntiXchat2 banner pro t�eba i Va�i str�nku ;)Old-Cans - star� dobr� gamesky :)Zv�davec - politicky nekorektn� webzineBendib cartoons - Pen is funnier than the SwordManga, Hentai & porno image boardHackers RuleZz
Po�et n�v�t�v
(od 12.5.2002)
277031

Va�e IP:
209.237.238.178

Pr�v� online: 1







P�r n�zor� a pozn�mek k Xchatu

Tak, jako prvn� tu uvedu resum� b�val� �erven� hvezdi�ky MT_MOC. Mysl�m, �e je velmi pou�n�...

Ahoj �teame",


ud�losti n�kolika posledn�ch dn� m� donutily pon�kud hloub�ji p�ehodnotit sv�j n�zor na pot�eby Xchatu a funk�nost a vztahy v Xchat teamu. V posledn� dob� �tu docela dost vzkaz� a zpr�v na Xchatu od b�n�ch u�ivatel� o tom, jak jsem neobl�ben u ostatn�ch administr�tor�, jak tito se m� "boj�" atp. Dal�� rozeb�raj� sv� n�zory na mne na skle Xchatu s u�ivateli, m�sto aby mi �ekli sv�j n�zor do o��. D�le se dozv�d�m, �e jsem opakuj�c�mi se maily �pomlouval" ostatn� stars, abych se vy�plhal nahoru. Pon�kud podivn� vystupov�n� nemysl�te ? Nechci nikoho jmenovat, nebo� si mysl�m, �e je to zbyte�n�. Jist� si v�t�ina z V�s je�t� vzpomene na dobu, kdy bylo rozhodnuto o odebr�n� red star Markovi (GameBoy). V tu dobu jste si - n�kte�� z t�ch - co tu byli st�ovali na to jak se chov�, co d�l�, jak u�ivatele ignoruje a �e by m�l odej�t atd. Nikdo ale ne�ekl: �Navrhuji GameBoye na odebr�n� star"; nebo jen prost� nel�b� se mi tohle nebo tohle. Nakonec jsme to ud�lali s Bircoffem sami a kupodivu se ��e�i" obr�tily proti n�m.

Ono to je vlastn� jedno, proto�e situace se opakuje neust�le dokola. Nikdy mi o star ne�lo a pokud si n�kdo mysl� opak, jeho v�c. V�t�ina reakc� a pomluv pramen� ze z�visti � ale z�visti �eho ? Jde o MOC? Moc na Xchatu? Jen�e co to je za nesmysl? Moc n�koho vykopnout? Killnout mu nick? zablokovat IP? Pokud tohle n�kdo bere jako MOC, m�l by se nad sebou opravdu zamyslet, proto�e si podle m� p��li� pou�t� Xchat k t�lu. Jak ji� bylo �e�eno - Team je tu pro u�ivatele a kdyby nebyli u�ivatel�, tak nen� ani on. A i kdy� to tak nevypad�, s vrtkavost� u�ivatel� nen� radno si zahr�vat. Nikoho z V�s ani nezarazilo, jak je mo�n�, �e na antiXchatu se objevila doslovn� kopie mailu - z�pisu z porady Teamu. To �e ho n�kdo p�epos�l�, nebo m� hacknut� mail taky nikoho nebere. No vlastn� v�dy� o co jde �e ? :o) Ale co, nech�m filosofov�n�.

Jen m� mrz�, �e kdo se dostane na Xchatu nahoru, je, jak je tady bohu�el �zvykem", nep��telem ostatn�ch. Budu-li up��mn� - zklamali jste m�. Jist� ne v�ichni a chci napsat, �e je to jen m�j subjektivn� pocit, ale �e tohle jsem opravdu ne�ekal.

M�m sv�ch ostatn�ch starost�, nesouvisej�c�ch s Xchatem, a� nad hlavu ale p�esto jsem v�t�inu sv�ho voln�ho i pracovn�ho �asu v�noval chatu, aby se tu situace zm�nila k �lep��mu" a d�lal jsem pro to v�e co �lo, by� to bylo mnohokr�t proti n�zoru spousty u�ivatel� a i ostatn�ch admin�. Bohu�el jsem pochopil, �e to co chci realizovat a vytvo�it jednodu�e nelze. Nelze zejm�na proto, �e je to o lidech a je mi l�to, �e to mus�m napsat, ale jsem p�esv�d�en, �e Xchat team ve slo�en� a s p��stupem kter� v n�m vl�dne nedos�hne toho co by m�lo b�t jeho z�jmem. T�m z�jmem by dle m� m�la b�t p�irozen� autorita a tu Team nem� a vypad� to, �e ani v dohledn� dob� m�t nebude. A t�m nar��m i na svou osobu - jak jsem psal v n�kolika ��dc�ch na za��tku tohoto v�plodu - n�kte�� admini se m� �boj�" - sice netu��m pro�, ale jako projev sv� p�irozen� autority to nech�pu a i vzhledem k tomuto V�m t�mto oznamuji, �e se pr�v red star v z�jmu Teamu k 15. 12. 2001 vzd�v�m. Pro n�koho mo�n� p�ekvapen�, pro n�koho jist� �leva. J� jen douf�m, �e se V�m poda�� postupem �asu pozm�nit hierarchii Teamu ku prosp�chu Va�� vz�jemn� v�ci a komunikace a tud� i ku prosp�chu Xchatu jako takov�ho. Hodn� �t�st�.

Nechci rozdm�ch�vat ji� tak siln� �ohe�" ve spekulac�ch mezi u�ivateli a proto bych byl r�d, kdyby bylo uvedeno, �e jsem ode�el z osobn�ch d�vod�. V���m, �e to bude i v z�jmu Xchat Teamu a jeho postaven� na xChatu. D�kuji.

Blahou� (MT_MOC)

D�le tu m�m p�r sv�ch subjektivn�ch pozn�mek o Xchatu a jeho teamu...


Co se t��e admin�, tak tahle grupa vyvolen�ch kamar�d��k� se, bohu�el, ale ani NESNA�� chovat norm�ln� vzhledem k u�ivatel�m. Jejich ignorace a nad�azenost z nich p��mo �i��... Nap��klad DRTIV� v�t�ina admin� reaguje na slu�n� dotaz, jak ten a onen p��kaz funguje odbrknut�m typu "po tom ti nic nen�", "�ervenou hvezdi�kou nikdy nebude�, tak co t� to zaj�m�" a tak d�le a podobn�. U� toto, samo o sob�, o n��em sv�d��. �est vyj�mk�m...
Na Xchatu jsem se nejd��ve musel srovnat s norm�ln�mi n�v�t�vn�ky a oni se mnou, tak, jak u� to v �ivot� chod�. A kdy� se tato ��st p�est�la a za�alo b�t l�pe, vlo�ili se do toho a proti m� i n�kte�� admini, kter�m jsem svou aktivitou pravd�podobn� vadil a za�ali mi bezduvodn� a bez ohledu na pravidla, jimi� se st�le oh�n�j�, blokovat nicky a sv�voln� me vyhazovat z m�stnsoti jen proto, �e jsem se neb�l jim ��ci sv�j n�zor. Jit�, mohla b�t chyba i ve m�, uzn�v�m, ale kdy� se �lov�k za�ne o v�c zaj�mat, tak zjist�, �e existuje velk� mno�stv� u�ivatel�, jen� se sna�ili pro Xchat n�co d�lat a dopadli stejn�. Admini je ignoruj� a p��padn� pron�sleduj�, jako by to byla �kodn�.
Mysl�m, �e bratr to vyj�d�il nejl�pe, kdy� �ekl:
"Probl�mem ur�it� skupiny lid� je, �e si mysl�, �e jsou lep��, ne� ti ostatn�... A kdy� k tomu pak dostanou i n�stroj, tak to zle dopad�..."

Probl�mem admin� na Xchatu je, �e - jak se vyj�d�il v soukrom�m rozhovoru MT_MOC osobn� - �e na to ka�lou. Na co? No, p�eci na chod Xchatu a jeho u�ivatele. Berou svou hv�zdi�ku jako pouze n�stroj moci nad ostatn�mi, a z titulu nad�azenosti (ja jsem admin a kdo je v�c!) doslova terrorozuj� u�ivatele. Jak jinak si vysv�tlit, kdy� �lov�k zavol� na pomoc administratora BMW328Ci (na n�ho� m� ostatn� odk�zal vy���, �lut� admin Johny_Rambo), a v pr�b�hu vysv�tlov�n� probl�mu m� doty�n� (zcela proti pravidl�m, �e...) bezd�vodn� vyraz� z m�stnosti se slovy "u� o tom nechci sly�et"... Zd� se v�m to nemo�n�, �e jsem p�eci musel n�co d�lat, abych si tento kik od admina zaslou�il...? No, bohu�el, mus�m v�s zklamat. Ani jsem mu sprost� nenad�val, ani ��dnou jinou �innost, jen� by byla v rozporu s pravidly jsem nevyv�jel... Ostatn�, chov�n� administr�tor� BMW328Ci a Rubicius m��ete posoudit z n�sleduj�c� stopky m�stnosti, po��zen� kamar�dem na d�kaz - zde je uk�zka.
Sta��...?

Shrnul bych to asi takto - admini mo�n� n�kdy byli skv�l� ho�i, ale ona vpravd� bo�sk� moc a nedotknutelnost je zm�nila a to po��dn� k hor��mu. Neznaj� se u u�ivatel�m, jsou neochodn�, nad�azen� a sami nedodr�uj� pravidla, jen� ustanovili. Chovaj� se jako n�jak� nad�azen� t��da, jako �lechta, jen� si m��e dovolit cokoliv a nikdo s t�m ani nehne. Jist� admin Rado_ mi kdysi �ekl, �e pokud si na m� zasedne, tak m� prost� bude kikat a p�id�vat do kl��� (admin kl���, co se neresetuj� a pot�ebujete dal��ho, hrozn� ochotn�ho admina, aby v�s z nich vyt�hl a ani to neud�l�, proto�e kdy� tam nick on nedal, tak jej, dle jejich �mluvy, tak� nesm� vyt�hnout...) bez ohledu na pravidla a nic s t�m neud�l�m.
Pon�kud v�rhu�n� a arogntn�, vi�te...?
To sam� se ale st�v� v�em mo�n�m u�ivatel�m. Admini se sice sna�� masku diktatury zakr�t r�zn�mi fale�n�mi v�ji�kami, tipu zvolte si sv�ho st�l�ho spr�vce, nicm�n� ani kdy� jsem z�skal nejv�ce hlas� na cel�m Xchatu, tak jsem SS nedostal, nebo� se n�kdo, kdo m� ani nezn�l a u� ani adminem nen� (Dark_Lord) postavil proti tomu, aby m� tento titul byl p��d�len. Zde vid�te, �e admini maj� v�dy posledn� slovo a jde jen o kamofl� jejich zlov�le a ovl�d�n� sv��en�ch ove�ek...
Co jin�ho ��ci na to, kdy� admin Johny_Rambo �ekne, �e i kdyby jist� aria___ volby SS vyhr�la, nikdy SS nebude...? Tak co to je, volby, nebo �a�k�rna na vytvo�en� zd�n� demokracie v t�to totalit� a doslova feud�ln�m �tlaku?
Co ��ci na to, kdy� v�m admin �ekne, �e st�nost� si m��ete napsat kolik chcete, �e se postar� o to, aby zapadly a ne�e�ili-se...?
Co �ici na pohrdav� p��stup k u�ivatel�m, typu "no, st�nost sem napsat m��es, ale jestli ti to k n��emu pom��e, to je vec druh�..."...?
Co �eknete na to, kdy� n�kdo holce, jen� pro Xchat d�l� ve sv�m voln�m �ase, a o sv�ch n�kladech certifik�torku (ladybeetle) a proto�e si na ni admin (GymJWM) zasedne, tak ji blokoje IP, killuje nick a kik� ji z m�stnosti...? A p�ijde v�m norm�ln�, �e doty�n� nap�e i st�nost jej�mu zamn�stnavateli, kde ji pomlouv� a sd�luje �e doty�n� profl�k� celou pracovn� dobu na Xchatu a �e by se j� m�l internet ust�ihnout a tak d�le...? (orgin�l dopisu i n�sledn� omluvy zde)
Co byste d�lali na m�st� SS m�stnosti (stenatko_kokrspanela), kdyby v�m admin Rado_ zablokoval do dan� m�stnosti vstup nicku va�� holky, kter� nic ned�lala, a je�t� v�m vyhro�oval, �e jestli se v�m n�co nel�b�, tak se postar� o to, aby v�m SS vzali a u� jste si na Xchatu nezachatovali...?
Jak by se v�m l�bilo, kdybyste pro Xchat d�lali galerii, certifik�tora a byli jste aktivn� na f�rech a pom�hali u�ivatel�m a za to v�s admini kikali, blokovali v�m nicky a vrcholem v�eho byl dopis Gyma m�mu poskytovateli internetu, ve kter�m m� na�kl z podniknut� extr�mn� nebezpe�n�ho �toku na server Xchatu, jeho� jsem se �dajn� m�l dopustit (ve skute�nosti jsem jen skript�kem rozes�lal �ertovn� hl�ky admin�m a vyu�il jsem k tomu chyby Xchatu, tak�e s t�m nemohli nic d�lat, chud��ci...) a ��d� poskytovatele p�ipojen� o m� odpojen�...? (orgin�l dopisu i m� reakce zde)

Zalo�en�-si vlastn� m�stnosti na Xchatu m��e b�t tak� p�kn� nebezpe�n�, jak dopadla jist� Petru�ka, si m��ete p�e��sti zde.

A aby toho nebylo m�lo, tak admini se ani ke sv�m b�val�m kolegyn�m (!) nechovaj� zrovna nejl�pe. Jak dopadla Sama_ntha si p�e�t�te zde (orgin�l dopisu zaslan�ho Sama_nthou v�em v Xchat teamu)

A tady m�me p��klad natvrdlosti a� zesleponosti a "ochoty" probl�m �e�it - Bircoff v akci. (zde je ona kr�sn� uk�zka) O co jde? No, p�esto, �e mi pr�v� admini nechali bloknout IPcko Xchatu, tak p�esto blokuji p��stup asi 50+ u�ivatel�m z P�erovsk� KTV na Xchat pod z�minkou, �e j� z t�to IP m�m pu�t�n� n�jak� "skripty"... =8-O Fakt je, �e si z IP KTV na Xchat ani NEPINGNU, nato�pak abych m�l n�co pu�t�no, ale vysv�tlete to Bircoffovi, ze... =:-/ Tak jsem na n�j napsal Netcentru tuto st�nost (dopis Netcentru)... Uvid�me, co se stane.

P�ijde v�m to jako norm�ln� - od n�kolika chulig�n�, co jim byl sv��en ciz� majetek a syst�m do spr�vy?
M� tedy ne a hodl�m s t�m tak� n�co d�lat.

Jak ��k� aria___ - ani Netcentrum nem��e neust�le ignorovat dopisy a st�nosti u�ivatel�. Pokud byste p�es tento pesimismus chteli Netcentru n�co napsat, �i se n�jak vyj�d�it (to byste neve�ili, jakou moc m� takov� dopis...), tak m�te �anci - zde je kontakt!
Ov�em ani aria___ nedopadla nejl�pe =:-/ Ned�vno j� adminci blokli nicky i IP�ko, a to d�l� pro Xchat certifikace a je (teda sp�e byla) SS... Co v�echno v�s m��e potkat, kdy� se sna��te adminky p�im�t k odebr�n� n�jak�ho nevinn�ho nicku z tzv. admin kl��� (a umo�nit mu tak op�t vstup do m�stnosti) si m��ete prohl�dnout zde: wolod v akci.

Na druhou stranu m�me i my u�ivatel� p�eci svat� pr�vo se proti bezpr�vn� admin� br�nit. Vr�tit jim jejich aroganci a pohrd�n�, srazit jim h�eb�nek a nenechat se zah�n�t neust�le do kouta p�ed jejich moc� a hv�zdi�kou.

A ned�l�m to proto, �e bych hv�zdi�ku cht�l. Ani n�hodou. Nikdy bych necht�l, aby se ze m� stalo n�co takov�ho, jako sou�asn� admini jsou.

A proto�e se situace nelep��, jen hor��, je v z�jmu ka�d�ho u�ivatele Xchatu, aby s t�m n�co d�lal.

Krom� st�nost�, adresovan�ch Netcentru je zde je�t� jedna mo�nost. A sice vr�tit admin�m jejich terror. Bojovat s nimi. Ne��kat si - �e je to p�eci �patn�... Ano, je. Ale kdy� n�s na Netcentru ignoruj�, m�me jinou zbra�?


---
I kdy� n�kdy se na Xchatu �e�� a d�l� velk� dusno z neprosto malichern�ch probl�mk� a nedorozum�n�, viz t�eba tadyhle tyhle dv� uk�zky od GameBoye-ZN: prvn� a druh�.
---


No, ale abyste to nevid�li v�echno tak �ern�, tak tady m�m pro v�s od Rada_ malinkou pov�dku pro zasm�t�, aneb jak to na Xchatu tak� ob�as chod� =:-DDDD
A tadyhle jednu poh�dku od n�jak�ho anonyma =;-)))

Provozovatel� a auto�i tohoto webu se z��kaj� ve�ker� zodpov�dnosti za informace zde zve�ejn�n� (hlavn� v sekci guestbook).