') } function popup2() { okno = window.open('','','toolbar=no,width=468,height=80,left=50,top=421'); okno.document.write('

AntiXchat2 big banner
') }
AntiXchat
NetCentrum talk
Xclient
XchatSuckz
Admin f�ra Xchatu
Motto: Jestli�e stav chov�n� a kon�n� tzv. admin� na Xchatu p�ipom�n� �lechtu a nevoln�ky, je snad n�co �patn�ho na tom, kdy� se n�kdo pokus� o z�van demokracie do zatuchl�ch ba�in st�edov�ku?
Mirrory AntiXchat2: ax2.old-cans.com - ax2.wz.cz - antixchat2.host.sk - members.lycos.co.uk/antixchat2
AntiXchat2
AntiXchat2 banner pro t�eba i Va�i str�nku ;)Old-Cans - star� dobr� gamesky :)Zv�davec - politicky nekorektn� webzineBendib cartoons - Pen is funnier than the SwordManga, Hentai & porno image boardHackers RuleZz
Po�et n�v�t�v
(od 12.5.2002)
277030

Va�e IP:
209.237.238.178

Pr�v� online: 1�to�en� na adminy na Xchatu
(aneb zabij si sv�ho admina =:-)

Kterak vr�tit na�im milovan�m admink�m jejich arognaci? No, je zde p�r mo�nost�, jak doty�n�m znep��jemnit �ivot =:-)
V z�sad� asi tak 4 a� 5 relativn� nevinn�ch zp�sob�, jak je obt�ovat. Prvn� zp�sob je je tapetovat, kdykoliv p�ijdou na Xchat. K detekci v�m snad dob�e poslou�� odkaz admini online, kter� si budete refreshovat a t�m sledovat pohodlnn� v�echny na�e milovan� kamar�dy =:-)) Druh� zp�sob je floodovat jim emaily, i kdy� jich ur�it� maj� v�c, tak p�inejmen��m ty, co maj� uvedeny u sv�ch nicku (/info2 admin) si mal� flood ur�o zaslou��. T�et� zp�sob je floodovat jim vzkazov� schr�nky na Xchatu. Do ka�d� schr�nky se vleze jen ur�it� po�et zpr�v a do ignorace si v�s p�idaj� a� pot� - a p��t� to zkus�te s dal��m nickem a tak d�le... �tvrt� zp�sob je floodovat jim mobily SMSkami. Ikdyby jste m�li manuelne odeslat 20 SMSsek z ka�d� z zhruba 6000+ anonymn�ch proxin, bude to slu�n� z�hul na maz�n� =:-))) (u�ivatel� Paegasu, pardon, T-Mobile) si pravda mohou zavolat na oper�tora a SMSky si nechat smazat =:-/) Je dobr� s t�m po��tat a ne� si manueln� ni�it prst�ky, rad�ji pou��t SMSbombera. No a posledn� mo�nost, ta je pro svle�ny prozvo�ova�ky. Holky maj� v tomhle jasnou praxi, tak�e co takhle si prozvonovat sv�ho obl�ben�ho adminka? =:-D Ur�it� v�s za to bude m�t nesm�rn� r�d!
Nu�, zde p�ikl�d�m n�kolik telefonn�ch ��sel, co se mi poda�ilo z�skat (thx to AntiXchat guys and girls =:-))) a kdo� zn�te n�jak� dal��, ur�it� mi dejte v�d�t. R�d je p�id�m do seznamu na odst�el =:-)))

Proto�e jsem podlehnul n�tlaku ze strany webhostingu, (proto byl AntiXchat2 na host.sk adminem tak� smaz�n...) tak na n�sleduj�c�ch linc�ch (na ob�as jen nap�l funk�n� str�nky, pa� bez datab�ze nejede guestbook ani po��tadlo) telefonky na adminky zaru�en� naleznete: AX2.old-cans.comAX2.wz.czAntiXchat2.host.skmembers.lycos.co.uk/AntiXchat2 =:-))))

Jinak bych na tomto m�st� r�d p�ipomn�l, aby v�b�r "va�eho admina" byl selektivn�, tzn. abyste netapetovali zbyte�n� administr�tory, jen� se sna�� pro Xchat a lep�� stav teamu n�co d�lat, jako byl MT_MOC, je BigGB �i t�eba bEMi. Jsou to sice bohu�el sp�e ty vyj�mky, ale jsou. M�jte na pam�ti, kdo se do v�s navezl a neberte v�echny jedn�m �mahem za �patn� jedince. D�ky za zv�en� u�it� poskytnut�ch informac� =:-)

P��m� ok�nko s mobily z jin�ho serveru je zde =:-)))

M�te mobil na admina? Napi�te n�m jej do questbooku, �i po�lete n�m jej na mail teamu =:-)

Pak tu m�me 4, zat�m neidentifikovateln� mobily, dle m�ho odhadu n�le��c� Eurosatanovi + n�jak�m jeho kamar�d��k�m, jen� m� s nimi docela nadrzo prozvan�li a tapetili, tak�e budu jen r�d, kdy� se p�ipoj�te k m� reakci a po�lete jim p�r des�tek SMSsek, a� maj� radost. (jinak identifikace mobil� tak� pot�� =:-)))

0732/730005
0737/613619
0605/875960
0776/856945
0724/141034

A nyn� jak nato. Jak jist� v�ichni v�te, SMSbombery nefunguj�, nebo� v�ichni oper�to�i zak�zali pos�l�n� SMSsek p�es mail, kde d��ve fungovalo + ....
Tak�e, jak na to? Je to, jako v�e, vlastn� velmi prost�. Podle oper�tora si vyberete jeho str�nku a ode�lete z n� tolik SMSsek, kolik v�m povol�, a a� se dostanete na limit, pou�ijte prost� dal�� proxyserver a m��ete zase v klidu pokra�ovat =:-))) (jak nastavit dal�� proxyserver jest pops�no v sekci "Jak obej�t blok IP?")
Malou �i sp�e v�t�� pomoc� jsou adresy typu SMSka, kde si po registraci p�id�te otravn� mobily do adresbooku a pak je velmi snadno a bez omezeni tapetujete doomrzeni. Nebo sp�e do vypr�en� limitu, a ten je pouh�ch sto zpr�v denn� na jednoho u�ivatele - to pokud v�s napadne si zalo�it ��et a z n�j odes�lat - abyste nemuseli v�dy zad�vat ��slo. Anebo je�t� l�pe, kdy� si vytvo��te v ��tu skupinu, a jedn�m odesl�n�m roze�lete SMSku na v�echny mobily v n� uveden�. Bohu�el, i v tomto p��pad� jste omezeni na pouhou stovku SMSsek... Jist�, jsou i jin� SMS str�nky, jako t�eba SMS.cz a tak =:-)))
Docela dobr�m n�padem se jevilo i zalo�en� si nov�ho vlastn�ho emailu (t�eba na seznamu) s nastaven�m filtrem, jen� za�le doty�n�mu upozorn�n� na mobil �e mu do�el mail. A p�i n�sledn�m vybombardov�n� tohoto mailu mailbomberem to doty�n�mu zahlt� mobil. Kde je probl�m? Op�t je to zablokovan� SMSbr�na. Jedinou mo�nost� je, �e m� doty�n� aktivn� ��et na t-zones (pro T-Mobile) a t�m p�dem platn� SMS-email, jen� bude bu� ve form�tu �� nebo a tuto adresu nastav�te jako onu upozor�ovac� a t�m p�dem m��ete bombardovat. Probl�m - m�lo-kdo m� toto zapnuto a ur�it� si to v p��pad� bombingu VELMI rychle vypne... =8-DDDp�esm�rov�n� U ��tu si nastav�te zas�l�n� upozorn�n� p�i doru�en� emailu na mobil... a ne na sv�j... =:-))))) (doporu�uji seznam.cz)

Vlastn� str�nky oper�tor� se tak�, docela dob�e, daj� vyu��t k dopl�kov�mu bombardov�n�, i kdy� t�eba Paegas/T-Mobile ma 120sec limit (na proxin� z Koreje ur�o nikdy jin� ne� vy pos�lat SMSky na T-Mobile nebude =8-DDD), tak si alesp� pamatuje ��slo, tak�e jen vkl�d�te text�k. Tady jsou p��m� linky:

SMSka na T-Debile z netu :)
Eurotel
Oskar

Dal�� v�c� je n�sledn� text. J� jsem ze SMSsek, jimi� jsem byl napaden, si vypuj�il tento:

BOMBER FOR YOU BOMBER FOR YOU BOMBER FOR YOU BOMBER FOR YOU BOMBER FOR YOU BOMBER FOR YOU BOMBER FOR YOU BOMBER FOR YOU BOMBER FOR YOU BOMBER FOR YOU BOMBER FOR YOU BOMBER FOR YOU BOMBER FOR YOU BOMBER FOR YOU BOMBER FOR YOU BOMBER FOR YOU BOMBER FOR YOU BOMBER FOR YOU BOMBER FOR YOU BOMBER FOR YOU BOMBER FOR YOU BOMBER FOR YOU BOMBER FOR YOU BOMBER FOR YOU BOMBER FOR YOU BOMBER FOR YOU BOMBER FOR YOU BOMBER FOR YOU BOMBER FOR YOU BOMBER FOR YOU BOMBER FOR YOU BOMBER FOR YOU BOMBER FOR YOU BOMBER FOR YOU BOMBER FOR YOU BOMBER FOR YOU BOMBER FOR YOU BOMBER FOR YOU BOMBER FOR YOU BOMBER FOR YOU BOMBER FOR YOU BOMBER FOR YOU BOMBER FOR YOU BOMBER FOR YOU BOMBER FOR YOU BOMBER FOR YOU BOMBER FOR YOU BOMBER FOR YOU BOMBER FOR YOU BOMBER FOR YOU BOMBER FOR YOU BOMBER

...Oskar v�m ho kapet zkr�t�, nicm�n� Eurotel/T-Mobile ned�laj� probl�m a jednou zpr�vou doty�n� dostane 5 SMSsek, co� jej jiste vyjme�n� pot�� =:-D
Po�tele-li jich 20, doty�n� dostane 100 SMSsek... Jist�, �e si m��ete vymyslet orgin�ln�j�� text, anebo v text� v�ce vyzdvinout p�ednosti doty�n�ho, nicm�n� faktem z�st�v�, �e si to stejn� asi nep�e�te ale d� smazat v�e a ud�l� to (p�i kapacit� 10-ti SMSsek v mobilu) bohuzel jen 0,5x toho, kolikr�t po�lete va�i tapetku na mobil. (pokud m� mobil jen� umo�nuje teda maz�n� v�ech zprv najednou, jako t�eba m�j Sony CMD-J5)
Uznav�m, �e je to pon�kud nudn� z�bavi�ka, ale br�nit se mus�m, jsem-li napaden.
A pokud by tu byl n�jak� chronick� SMSkova�, tak by se mo�n� dal na to napsat skript�k... =:-D Pokud by byl z�jem... =8-)))


Nyn� se poj�me v�novat floodov�n� email� a Xchatov�ch schr�nek. Je to snadn� =:-)))

Xchatov� schr�nka udr��, podle d�lky zpr�vy, 30 mal�ch zpr�vi�ek. To pro t�eba tuto zpr�vu: "Zkurveni admini! Koukejte prestat delat na Xchatu akorat bordel a kikat a blokova nevinny uzivatele! Kdyz si chcete nahanet - jak jen jim to rikate - boty, tak si to jdete delat nekam na strelnici ale nevopruzujte slusny lidi! :-(((" Nen� tud� nic sna���ho, ne� si vz�t seznam admink� p�kn� za sebou (BigGB, Bircoff, f.g.h, BMW328Ci, GymJWM, Johny_Rambo, Northsteelman, P.E.P.A.T.O.R, Rubicius, Tranceman, deny.s, goa_snake, Jacob_von_Simek, JDC-com, jill77, keh, kEiThT, L.Darkr, Runner-HK, serein, Wocaseek, wolod, eurosatan), a nah�zet tyto odres�ty do v�ech t�ech pol��ek - norm�ln� zpr�va, zaslat kopii i zaslat skrytou kopii (tzn. �e u te skryt� nebode pro ostatn� vid�t, kdo to v�echno dostal) - to proto, abychom mohli odeslat zpr�vi�ku jen 10x a ka�d� adminek ji pak dostane 3x =;-))) Co� ho jist� pot�� a vyflooduje mu schr�nku =:-)))
My �ikovn�j�� si na to uv�em ud�l�me skript�k, ve kter�m budeme jen mn�niti na za��tku login s heslem, nebo� nev�hoda tapetov�n� schr�nek je v tom, �e bych se divil, kdyby si adminci nedali doty�n� nick fofrem do ignorace =:-))) V p��pad� �erven�ch hv�zdi�ek asi p�ijde i na ru�en� nick�... =:-DDDDD
Tak�e, pokud se chcete ob�as dob�e pobavit, st�hn�te si MacroExpress3 a v n�m spus�te n�sleduj�c� skript�k, p�edt�m si ov�em zalo�te vlasn� nick (neb se ob�v�m, �e nick "milacekxchatteamu" bude asi killnut - i kdy� kill v�s neohroz� od zas�ln�n� zpr�v - tak v tomto p��pad� mysl�m �e dojde k zru�en� nicku nato�up =:-)))
Dal��m zp�sobem je pou��t skv�l�ho p��kazu /vzkaz, t�eba "/vzkaz bircoff Ty jeden zatracenej arogantni bastarde!!!" a tento p��kaz 30x odeslat. D� se k tomu samoz�ejmn� zneu��t bot, nicm�n� jest pon�kud nepohodln� p�ep�nat nicky manueln�, tak�e co takhle specieln� bot, kter� si vezme seznam lidi�ek, a ka�d�mu za�le 30 zpr�vi�ek? =:-))) Spr�vn�, je to ble�ka =;*) Tak�e tadyhle jeden m�te! Pou�it� je snadn� a jasn� -
Enjoy!

A kdy� u� jsme u toho MacroExpressu, tak tady m�te skript�k, jen� vytapetuje f�rum na team.xchat.cz neuv��iteln�m zp�sobem. Probl�m je, �e to hodn� lid��ek m� pravo mazat (ka�d� adminek, Algar... a je�t� se jich asi p�r najde =8-DDD). Nicm�n� proti skript�ku se jde t�ko, tak jim m��ete tak� docela dob�e zatopiti. P�inejmen��m, ne� v�m bloknou IP adresu =:-DD


A te� na emaily.
Pomoc� "Kdo je kdo" Xchat funkce, �i /info2 "V� obl�ben� administr�tor" snadno zjist�te email doty�n�ho. Ten zad�te do malink�ho jednoduch�ho emailBomberu, jen� jsme pro V�s p�ipravili.Tak�e, mal� n�vod - pokud se v n�m ji� od pohledu nevyzn�te �i V�m nepom�ha anglick� n�pov�da v programu, kdy� najedete my�� na pol��ko a chv�li po�kate... =;-)
Takze zleva doprava, odshora-dol� =;-)
Prvn� na r�n� je adresa SMTP serveru, jen� zneu�ijete pro odes�l�n� emailu. Seznam je docela dosta�uj�c�, pokud nejdete p�es zhruba 1000+ email�, pak V�m do�asn� odpoj� IP adresu, co� jest nemil� =:-)))) N�sleduje port, ve v�t�in� p��pad� je to 25 pro SMTP, ale jeden nikdy nev�.
D�l je c�l - Gym�v email je hezk� c�l =:-DDDD ...ale jsou i jin� hezk� emaily...
N�sleduje soubor, jeno� text se pou�ije jako hl�ka, tak�e si napi�te kr�tk� a v�sti�n� text�k, ulo�te ho jako txt soubor a tla��tkem load ho nahrajete =:-))))
Pak n�sleduje polo�ka From, neboli - od koho. Jak� email to zad� jako zdrojov�. P�i pou�it� SMTP seznamu je treba zadat email na seznamu, a jinak jste neomezeni svou fantasi�. Pokud chcete nekoho o�ernit, m�te snadnou mo�nost =:-DDDD
Pol��ko "subject" je pro text, jen� bude titulkou (proste subjectem a basta! =8-DDD) Va�ich email�.
Speed v mS - je to rychlost, s jakou se budou odesilat emaily. Pokud chcete, jako j� na uk�zce, jen mal� po�k�dlen� se stovkou email�k�, m��ete je odes�lat i rychleji ne� jednou za sekundu (1000 mS) - 500 je celkem v pohod�, dalo by se j�t i n�e, mo�n�, tro�ku... =:-)))
Pol��ko "count", neboli po�et je tak� snad jasn� - prost� po�et email�, jen� budou dota�n�mu obl�benci zasl�ny. Zatr��tko "Infinite" - neomezen� - zp�sob�, �e emaily budou odes�l�ny neust�le - s dlouhou predlevou 3000 - 6000 mS by se tak daly pos�lat emaily celou moc, teoreticky, ale ty n�sledky bych necht�l vid�t =8-]
Proxy slou��, stejn� jako u Exloreru a jin�ch programu, k maskov�n� Va�� IP adresy IP adresou proxyserveru. POZOR! V�t�ina proxyn nepodporuje SMTP port 25!!!" ...a kone�n� polo�ka "Rand num" zp�sob� p�id�n� n�hodn�ho ��sla do subjktu emailu a jeho textu. ��el je snad jasn�. Takov�to emaily pak nelze (nebo alespon ne tak snadno) odfiltrovat jako duplicitn�... =B-)

No a dokud V�m to do v�stupu p�e "250 ok" a "354 go ahead", tak je v�e v po��dku a emailserver odes�l� Va�e email�ky. Chybovou hl�ku rychle pozn�te =:-]
Enojy!
Download zde.

Provozovatel� a auto�i tohoto webu se z��kaj� ve�ker� zodpov�dnosti za informace zde zve�ejn�n� (hlavn� v sekci guestbook).